Седмица срещу насилието над деца

МКБППМН отбеляза 19 ноември, световния ден за борба с насилието над деца, с кампания в няколко училища през седмицата. В ОУ „Проф. Марин Дринов“ психологът Евгения Загорска посети часа на класа в 3 клас с класен ръководител г-жа Спаска Арбалиева и проведе разговор с децата по темата за тормоза и насилието между деца. В следобедните часове и заниманията по интереси тя бе гост на децата от четвъртите класове по покана на техния педагог г-жа Немигенчева. Бяха припомнени основни знания за безопасност и правила на общуване, като специално внимание бе отделено към контрол над гнева и реакциите в конфликтни ситуации.

В Професионална гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм Дечка Мангова , обществен възпитател в Кабинета за социална превенция към МКБППМН, проведе час с гимназисти, посветен на кибертормоза. В СУ „Нешо Бончев“ Нистор Хаинов в качеството си на обществен възпитател също проведе срещи с родители и ученици, на които бе разгледана темата. По време на кампанията бяха раздадени 120 книжки в помощ на родителя „Да противостоим на тормоза и деструктивното поведение при децата“.