Проведе тренинг на тема: "Тъмната страна на света около мен"

На 26 април в Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Панагюрище се провесе тренинг на тема "Тъмната страна на света около мен". Включиха се ученици на от СУ "Нешо Бончев", ОУ "Проф. Марин Дринов" и ОУ "20 април".  Г- жа Евгения Зягорска, каято е психолог и обществен възпитател към МКБППМН,  беше подготвила за децата различни интерактивни игри в които децата се включиха с голям интерес. Бяха раздадени материали от Местната комисия на всички деца.