Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Комисията:

  • Организира и координира социално-превантивната дейност на територията на Общината.

  • Издирва малолетни и непълнолетни, които се нуждаят от помощ и взема мерки за тяхната социална защита и развитие.

  • Разглежда противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни по сигнали от прокуратура, съд, полиция, граждани и налага възпитателни мерки съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

  • Оказва помощ на родителите или лицата, които ги заместват по възпитанието на децата

  • Съдейства на децата, излезли от Социално - педагогически интернати, Възпитателни училища - интернати, Поправителни домове пред компетентните органи за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми

  • Разработва и изпълнява програми по превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

  • Анализира тенденциите на престъпността и противообществените прояви на деца и на рисковите фактори, които оказват влияние върху нейната динамика.