КСП

СТАТУТ

НА КАБИНЕТА ЗА СОЦИАЛНА ПРЕВЕНЦИЯ

ПАНАГЮРИЩЕ

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.Кабинетът за социална превенция е помощен орган на КБППМН, съгласно чл.10, ал.2 от Закона за БППМН.

2.Дейността на кабинета е регламентирана с разпоредбите на ЗБППМН   и с решение на МКБППМН - Панагюрище. В него се извършва индивидуална и групова консултативна дейност с малолетни и непълнолетни, чието поведение се определя като асоциално - бягство и отпадане от училище, не се съобразяват с правните норми в обществото, участват в криминогенни групи. В КСП се провеждат консултации във връзка с изпълнението на мерките по чл.13, ал.1, т.3 и чл.15, ал.1, т.2 от Закона за БППМН. Организирането и провеждането на превантивна и корекционна дейност сред малолетните и непълнолетните.

3.Основният принцип на работа е изграждането на мултидисциплинарен екип от специалисти за работа с деца с девиантни прояви и техните родители или лицата, които ги заместват. В принципите са залегнали отговорността на всеки един от екипа, взаимният контрол, конфиденциалност на информацията, като се набляга на комплексността на разрешаване на всеки един случай.

II.СТРУКТУРА

          В КСП работи екип от специалисти – обществени възпитатели към МКБППМН - педагози, психолози, юрист Дейността им е регламентирана с разпоредбите на раздел VІІІ от Закона за БППМН и Статута на обществения възпитател.

          При подбора се разчита на личностните качества, на отношението към проблемните деца и на опит при работа с трудни деца.

Структурата и организацията на КСП се определят с решение на МКБППМН.

Ръководство и състав на кабинета за социална превенция

Ръководител на консултативния кабинет към МКБППМН – секретарят на МКБППМН.

Членове:

-        Психолози /към момента няма на работа/

-        Педагози - 4

-        Юрист  /при необходимост/

-        Лекар  /при необходимост/

          Съставът на КСП се определя съгласно целите и задачите и се утвърждава с решение на МКБППМН.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТЕЩИТЕ В КСП

1.Права:

-да извършват диагностична и консултативна работа с деца с девиантно поведение и техите родители или лицата, които ги заместват;

-да получават информация относно поведението на малолетни и непълнолетни от родителите или лицата, които ги заместват, от ИДПС, О”ЗД”, от МКБППМН, от УКБППМН;

-да поставят проблеми пред МКБППМН, свързани с поведението на малолетните и непълнолетните, да разработват програми за превеция на престъпността сред децата;

-да насочват клиенти към други специалисти, с каквито КСП не разполага;

-на безопасни и здравословни условия на труд.

2.Задължения:

-да извършват консултативна дейност на децата и родителите, чиито деца са извършители на противообществени прояви или престъпления или за които  съществува предпоставка за извършването им;

-да извършват консултативна дейност по изпълнение на възпитателните мерки по ЗБППМН, по изготвянето на характеристика за дете, поставено под възпитателен надзор;

-да оказват помощ на длъжностните лица от О”ЗД”, без да нарушават професионалната етика;

-да водят необходимата документация;

-да участват в обучителни семинари за подобряване на работата им;

-да спазват определения работен график;

-да участват в разработването и разпространението на материали за  дейността на КСП, за превантивната дейност сред малолетните и непълнолетните.

Дейности и мероприятия за реализиране на целите и задачите на кабинета

Изготвяне на рекламно – информационни материали, отразяващи дейността на кабинета  (брошури, диплянки), разпространение на тези материали.

Провеждане на консултации с деца в риск /по информация на УКБППМН, МКБППМН, ИДПС/; деца, извършили противообществени прояви; деца, пребивавали във ВУИ, СПИ.

Изготвянето на оценка за психологическото и поведенческо развитие на деца, обект на комисията, поставени под възпитателен надзор.

Провеждане на консултации с родители, чиито деца са извършители на противообществени прояви и нуждаещи се от помощ при възпитание на децата.

Оказване на психологическа, педагогическа, правна и здравна консултации на деца с девиантни прояви и техните родители.

Организиране на обучителни семинари с работещите по превенция на противообществените прояви.

Кандидатстване по проекти и програми, свързани с профилактика на асоциалното поведение, партньорство по сходни проекти.

Установяване на партньорски отношения със сродни помощни органи към МКБППМН от други общини и обмяна на положителни практики.

Разработването и провеждането на мероприятия,  свързани с превенцията на противообществените прояви сред  малолетните  и непълнолетните.

Отразяване дейността на кабинета в медиите с цел повишаване обществената чувствителност към проблемите на “детската престъпност”.

Осигуряване на възможности за финансиране дейностите на консултативния кабинет чрез програми и проекти, чрез общински и държавен бюджет, чрез спонсорство.

Целеви групи за работа в консултативния кабинет за социална превенция

-Малолетни и непълнолетни,  с наложена възпитателна мярка.

-Деца, преминали през специализирани учебни и социални заведения /ВУИ, ПД, СПИ, приюти, дневни центрове за деца/.

-Малолетни и непълнолетни, насочени към кабинета от УК за борба срещу противообществените прояви, МКБППМН, ИДПС, О”ЗД”.

-Родители или лица, които ги заместват, с наложена възпитателна мярка по чл.15 от ЗБППМН; родители, чиито деца са в риск; родители, насочени от МКБППМН, ИДПС.

-Служители, работещи в системата по превенция на противообществените прояви.

IV.ФИНАНСИРАНЕ

1.Дейностите, извършвани в КСП се финансират от Общинския бюджет.

2.Средствата, могат да бъдат набирани и чрез участие в програми на НПО,  дарения и други.

3.Заплащането на работещите в КСП е съгласно Наредба №2 на ЦКБППМН за материално стимулиране на обществените възпитатели, /ДВ бр. 101 от 1999 година/, изменена и допълнена в ДВ бр.110 от 19.12.2003 година и обн., ДВ, бр.9 от 03.02.2009 год..