Конкурс за приказки и мултимедийна презентация

конкурс

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ-ПАНАГЮРИЩЕ

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С  ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ-ПАНАГЮРИЩЕ

 

ОРГАНИЗИРАТ: КОНКУРС ЗА ПРИКАЗКИ И МУЛТИМЕДИЙНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИ І – ІV, V – VІІ И VІІІ – ХІІ КЛАС

       Творбите трябва да представят по оригинален начин вредите от употребата на алкохол, цигари и наркотици върху младите хора, да дават съвети за здравословен начин на живот, алтернативи на употребата на наркотици и да провокират отговорно отношение към личното здраве и избягване на рисково поведение.

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – І – ІV клас

Конкурс за приказка на тема: „Във вълшебната страна на здравето”

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИКАЗКА :

  •  Да отговаря на зададената тема.
  •  Да има изразено лично отношение към проблема.
  •  Да има позитивно послание.

ВТОРА и ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – V – ХІІ клас

Конкурс за презентация  на тема: „Аз съм здрав, защото…”

           Учениците от V до ХІІ клас, разпределени в следните две възрастови групи –

V–VII клас; VІІІ – XII    клас.  Участието е индивидуално или колективно до 3 /трима/ ученици.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА МУЛТИМЕДИЙНАТА ПРЕЗЕНТАЦИЯ:

  • До 20 (двадесет) слайда на компютърна програма по избор, записана на CD, DVD, CARD, FLASH;
  • Да не се изпращат работни файлове /папки/, а само крайният продукт.
  • Да бъдат естетически и технически оформени по тематичното направление на конкурса.
  • Ще се поощрява използването на авторски материали.

Всички материали да бъдат придружени от следната информация за участниците:

име, клас, училище, име на ръководителя.

Краен срок за предаване на конкурсните творби – 22.03.2017 г. в ЦПЛР– Панагюрище, телефон за връзка – 0886309803.

Обявяването на победителите в конкурса и награждаването ще се състои на

28.03.2017 г. в ЦПЛР от 15:00 ч.

ЗА ОТЛИЧЕНИТЕ ТВОРБИ ЩЕ БЪДАТ ОСИГУРЕНИ ПРЕДМЕТНИ НАГРАДИ.