ЗАЕДНО СРЕЩУ ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ

Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и непълнолетните /МКБППМН/ към община Панагюрище съвместно с Български младежки червен кръст – Панагюрище /БМЧК/ на 26 февруари освежиха отбелязването  на Деня на розовата фланелка в училищата от общината. Организаторите  раздадоха на всички прогимназиални учители,  желаещи да се включат, розова фланелка, за да бъдат всички те посланици на каузата в качеството си на будители и пример за подражание на възпитаниците си.

Сред учениците бяха разпространени  брошурки с информация за това от къде и как тръгва инициативата, няколко въпроса, с които да инициират разговори по темата и координатите на МКБППМН, където могат да се подават сигнали за насилие, тормоз, противоправно поведение при подрастващите.

Всяко дете, знаещо или творило по темата получи малък подарък, тефтер със символите на кампанията за активността и усърдието си.

Младите доброволци от БМЧК успяха да влязат във всички класове от прогимназиален етап в града с викторина и дискусия за смисъла на деня. Подготвени обучители от БМЧК и обществените възпитатели от Кабинета за социална превенция, помощен орган към МКБППМН, се отзоваха на покани от класни ръководители за обсъждане и дискусии по темата за тормоза и начините за преодоляването му.

На родителски срещи в училищата родители получиха книжката „Да противостоим на тормоза и деструктивното поведение при децата“, издание на МКБППМН.

Отбелязването на Деня на розовата фланелка ни напомня, че тормозът в училище е сериозен проблем и ни подканя за равносметка за това дали сме подготвени да реагираме адекватно в ситуации на тормоз, припомня ни че има как и можем да се противопоставяме на тормоза ВСЕКИ ДЕН.

За миналата 2019 година в МКБППМН са постъпили само два сигнала за агресивно поведение на малолетни в училище от училищна комисия. Секретарят на местната комисия Евгения Загорска обяснява  това  с твърде толерантното отношение на обществото към  проявите на насилие изобщо, и в частност при децата, и неразпознаване на местната комисия като институция, в която освен в органите по закрила на детето,  всеки – длъжностно лице или гражданин - който има проблем, свързан с   насилие между  деца, може да подаде сигнал, за който да получи съдействие, както по отношение на детето-жертва, така и  по отношение на детето-насилник. Всеки би могъл да стане участник или свидетел в подобна ситуация и затова е необходимо да бъдем подготвени за адекватна реакция.

Организаторите напомнят, че само активното участие на всички и споделената отговорност между учители и родители могат да окажат въздействие върху ограничаване на тормоза в училище.

Телефона, на който могат да се подават сигнали към МКБППМН – Панагюрище е 0357 /63687 в работно време и на място, в приемната на комисията, в двора на ДГ „Брезичка“ на улица „Делчо Спасов“ .