Деца и младежи се учеха да яздят

На 23.11.2019 г. Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните  организира посещение на група деца на конната база в Комплекс „Тракиец“ – с. Житница. С това ново предизвикателство обществените възпитатели  целят да насърчат позитивния аспект на социалната изява  на децата, които имат поведенчески проблеми. Чрез контактът с коня и ездата децата имат възможност да възприемат по друг начин ограниченията и възможностите си, намалява се изолацията им, повишават се самооценката и чувството им за отговорност.

След вълнуващото преживяване, децата се завърнаха,  заредени с позитивна емоционалност, с готовност за комуникация и сътрудничество и нескритата надежда, че ще имат възможност да преживеят това отново.