В Панагюрище се проведе обучителен семинар на тема „Ефекти и рискове при употреба на наркотиците. Протективни фактори и социални умения“

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, съвместно с Асоциация „Солидарност“ град София проведе обучителен семинар на тема: „Ефекти и рискове при употреба на наркотиците. Протективни фактори и социални умения“.
Асоциация „Солидарност” е център за рехабилитация на зависими към алкохол, наркотици и хазарт хора. В организацията работи екип от психолози, обучени за работа със зависими и техните близки, както и специалисти, обучени в телефонното и интернет-консултиране.
Една от основните цели на семинара бе запознаването на учениците със социалните умения, които са в основата на способността за правене на информиран избор по отношение на употребата на наркотици, алкохол, цигари. Обективната информация и интерактивното обучение са важни елементи от подхода към учениците.
В обучителния семинар участваха 40 ученици от 9-ти до 12-ти клас от СУ „Нешо Бончев“ и Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм.
Обучителният семинар се проведе в три модула, под формата на презентации, дискусии, ролеви игри и работа по казуси.
В модулите бяха обхванати темите: „Рискове и ефекти от употребата на психоактивни вещества“, „Рискови и протективни фактори“, „Педагогика на отговорността“.
Начинът на представяне и поднасяне на информацията бе съобразен с различните възрастови групи и програмата адаптирана за ученици в различна възраст.